Gledajmo na život kao na dečiju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.


gledajmo-na-ivot-kao-na-deiju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja
imanuel kantgledajmonaživotkaodečijuigrukojojnitanijeozbiljnoosimpotenjagledajmo nana životživot kaokao nana dečijudečiju igruigru uu kojojkojoj ništaništa nijenije ozbiljnoozbiljno osimosim poštenjagledajmo na životna život kaoživot kao nakao na dečijuna dečiju igrudečiju igru uigru u kojoju kojoj ništakojoj ništa nijeništa nije ozbiljnonije ozbiljno osimozbiljno osim poštenjagledajmo na život kaona život kao naživot kao na dečijukao na dečiju igruna dečiju igru udečiju igru u kojojigru u kojoj ništau kojoj ništa nijekojoj ništa nije ozbiljnoništa nije ozbiljno osimnije ozbiljno osim poštenjagledajmo na život kao nana život kao na dečijuživot kao na dečiju igrukao na dečiju igru una dečiju igru u kojojdečiju igru u kojoj ništaigru u kojoj ništa nijeu kojoj ništa nije ozbiljnokojoj ništa nije ozbiljno osimništa nije ozbiljno osim poštenja

Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.Postoje dva načina da proživite život. Jedan je kao da ništa nije čudo. Drugi je kao da je sve čudo.Prohibicija nije napravila ništa osim problema.Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav.