General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.


general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui
sun tzugeneralkojinapredujebezgramzivostizaslavomsepovlačistrahaodsramotesamorazmiljakakodazatitisvojuzemljudobroslužisvomevladarudraguljkraljevstvageneral kojikoji napredujenapreduje bezbez gramzivostigramzivosti zaza slavomslavom ii kojikoji sese povlačipovlači bezbez strahastraha odod sramotekoji samosamo razmišljarazmišlja kakokako dada zaštitizaštiti svojusvoju zemljuzemlju ii dada dobrodobro služisluži svomesvome vladaruvladaru jeje draguljdragulj kraljevstvageneral koji napredujekoji napreduje beznapreduje bez gramzivostibez gramzivosti zagramzivosti za slavomza slavom islavom i kojii koji sekoji se povlačise povlači bezpovlači bez strahabez straha odstraha od sramotekoji samo razmišljasamo razmišlja kakorazmišlja kako dakako da zaštitida zaštiti svojuzaštiti svoju zemljusvoju zemlju izemlju i dai da dobroda dobro služidobro služi svomesluži svome vladarusvome vladaru jevladaru je draguljje dragulj kraljevstva

Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti.Neki filmski radnici žive od toga što ne snimaju filmove. Neuporedivo manje staje film koji nije snimljen nego onaj koji jeste. Društvo manje koštaju filmski radnici koji jure za parama nego oni koji trče za slavom.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Gramizni bogataši žive sa lažnim ubeđenjem da je ovaj svet jedna razbijena lađa, bez kapetana, bez krme i krmanoša, jedna pustolina koja tone i propada, i kojem se koriste samo oni koji što više iz nje zagrabe i prenesu u svoj čamac.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.