Fudbal je igra koja se sastoji od davanja i primanja pasova, kontrolisanja lopte i stavljanja u poziciju da primiš loptu. To je strašno jednostavno.


fudbal-igra-koja-se-sastoji-od-davanja-i-primanja-pasova-kontrolisanja-lopte-i-stavljanja-u-poziciju-da-primi-loptu-to-strano-jednostavno
vilijam"bil"Šanklifudbaligrakojasesastojioddavanjaprimanjapasovakontrolisanjaloptestavljanjapozicijudaprimiloptutostranojednostavnofudbal jeje igraigra kojakoja sese sastojisastoji odod davanjadavanja ii primanjaprimanja pasovakontrolisanja loptelopte ii stavljanjastavljanja uu pozicijupoziciju dada primišprimiš loptuje strašnostrašno jednostavnofudbal je igraje igra kojaigra koja sekoja se sastojise sastoji odsastoji od davanjaod davanja idavanja i primanjai primanja pasovakontrolisanja lopte ilopte i stavljanjai stavljanja ustavljanja u pozicijuu poziciju dapoziciju da primišda primiš loptuje strašno jednostavnofudbal je igra kojaje igra koja seigra koja se sastojikoja se sastoji odse sastoji od davanjasastoji od davanja iod davanja i primanjadavanja i primanja pasovakontrolisanja lopte i stavljanjalopte i stavljanja ui stavljanja u pozicijustavljanja u poziciju dau poziciju da primišpoziciju da primiš loptufudbal je igra koja seje igra koja se sastojiigra koja se sastoji odkoja se sastoji od davanjase sastoji od davanja isastoji od davanja i primanjaod davanja i primanja pasovakontrolisanja lopte i stavljanja ulopte i stavljanja u pozicijui stavljanja u poziciju dastavljanja u poziciju da primišu poziciju da primiš loptu

Činilo mi se da se fudbal ne igra zbog užitka koje pruža šutiranje lopte, već je to neka vrsta borbe.Ne volim humanost koja se sastoji u posmatranju patnje.Umetnost seksa je umetnost kontrolisanja gubljenja kontrole.Fudbal je odličan sport za jake djevojke, ali je neprikladan za nežne dečake.Bilo koja sudbina, bez obzira na njenu dužinu i složenost, sastoji se od jednog jedinog trenutka, trenutka u kome čovek jednom za sva vremena shvati ko je.Bogati moraju živeti jednostavno, da bi siromašni jednostavno mogli živeti.