Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećanjem.


ene-su-uvijek-iskrene-ak-i-onda-kad-su-licemjerne-jer-se-povode-za-nekim-prirodnim-osjeanjem
onore de balzakŽenesuuvijekiskrenečakondakadlicemjernejersepovodezanekimprirodnimosjećanjemŽene susu uvijekuvijek iskreneiskrene čakčak ii ondaonda kadkad susu licemjernelicemjerne jerjer sese povodepovode zaza nekimnekim prirodnimprirodnim osjećanjemŽene su uvijeksu uvijek iskreneuvijek iskrene čakiskrene čak ičak i ondai onda kadonda kad sukad su licemjernesu licemjerne jerlicemjerne jer sejer se povodese povode zapovode za nekimza nekim prirodnimnekim prirodnim osjećanjemŽene su uvijek iskrenesu uvijek iskrene čakuvijek iskrene čak iiskrene čak i ondačak i onda kadi onda kad suonda kad su licemjernekad su licemjerne jersu licemjerne jer selicemjerne jer se povodejer se povode zase povode za nekimpovode za nekim prirodnimza nekim prirodnim osjećanjemŽene su uvijek iskrene čaksu uvijek iskrene čak iuvijek iskrene čak i ondaiskrene čak i onda kadčak i onda kad sui onda kad su licemjerneonda kad su licemjerne jerkad su licemjerne jer sesu licemjerne jer se povodelicemjerne jer se povode zajer se povode za nekimse povode za nekim prirodnimpovode za nekim prirodnim osjećanjem

O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Muževi nisu ubijali svoje žene uhvaćene da se daju za novac, nego uvek one koje su se davale iz duboke i iskrene ljubavi.Žene kojima je ljubav sve, uvijek su nevine.Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.Ironični ljudi su često puni duha. Njima su se uvijek divili više nego što su ih voljeli.