Žene su nalik na kišobran – nekoliko zahvata i stvar je već napeta.


ene-su-nalik-na-kiobran-nekoliko-zahvata-i-stvar-ve-napeta
marcello mastroianniŽenesunaliknakiobrannekolikozahvatastvarvećnapetaŽene susu naliknalik nana kišobrankišobran –– nekolikonekoliko zahvatazahvata ii stvarstvar jeje većveć napetaŽene su naliksu nalik nanalik na kišobranna kišobran –kišobran – nekoliko– nekoliko zahvatanekoliko zahvata izahvata i stvari stvar jestvar je većje već napetaŽene su nalik nasu nalik na kišobrannalik na kišobran –na kišobran – nekolikokišobran – nekoliko zahvata– nekoliko zahvata inekoliko zahvata i stvarzahvata i stvar jei stvar je većstvar je već napetaŽene su nalik na kišobransu nalik na kišobran –nalik na kišobran – nekolikona kišobran – nekoliko zahvatakišobran – nekoliko zahvata i– nekoliko zahvata i stvarnekoliko zahvata i stvar jezahvata i stvar je veći stvar je već napeta

Žene su najfascinantnije u dobi između 35 i 40 godina, nakon što dobiju nekoliko bitki i znaju svoj tempo. Kako retko ikada pređu četrdesetu, ta fascinacija može potrajati zauvijek.Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima- to nije ništa- već sa drugim ženama.Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao.Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene.Najvažnija stvar na svijetu nije gdje smo, već u kojem smijeru idemo.