Žene su nalik na kišobran – nekoliko zahvata i stvar je već napeta.


ene-su-nalik-na-kiobran-nekoliko-zahvata-i-stvar-ve-napeta
marcello mastroianniŽenesunaliknakiobrannekolikozahvatastvarvećnapetaŽene susu naliknalik nana kišobrankišobran –– nekolikonekoliko zahvatazahvata ii stvarstvar jeje većveć napetaŽene su naliksu nalik nanalik na kišobranna kišobran –kišobran – nekoliko– nekoliko zahvatanekoliko zahvata izahvata i stvari stvar jestvar je većje već napetaŽene su nalik nasu nalik na kišobrannalik na kišobran –na kišobran – nekolikokišobran – nekoliko zahvata– nekoliko zahvata inekoliko zahvata i stvarzahvata i stvar jei stvar je većstvar je već napetaŽene su nalik na kišobransu nalik na kišobran –nalik na kišobran – nekolikona kišobran – nekoliko zahvatakišobran – nekoliko zahvata i– nekoliko zahvata i stvarnekoliko zahvata i stvar jezahvata i stvar je veći stvar je već napeta

Žene su najfascinantnije u dobi između 35 i 40 godina, nakon što dobiju nekoliko bitki i znaju svoj tempo. Kako retko ikada pređu četrdesetu, ta fascinacija može potrajati zauvijek.Govornik je nalik na lijepu ženu: oboje su tašti.Flertovi su nalik na filmove: razvijaju se samo u mraku.Žene su svetice u crkvi, andjeli na ulici, djavoli u kući, sove na prozoru i svrake na vratima.Žene su skoro najgluplja stvorenja na svetu. Gluplji od njih su samo muškarci.Žene koje su se dobro udale, jutros idu kolima na posao. Voze ih muževi koji su se loše oženili.