Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.


ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
jovan dučićŽenepočinjubivatidubokomilosrdnetekkadsusamenesrećnesrećibezdunepustoglavesasvimobratnoodmukarcakojidobarsamosrećanŽene počinjupočinju bivatibivati dubokoduboko milosrdnemilosrdne tektek kadkad susu ii samesame dubokoduboko nesrećneu srećisreći susu bezdušnebezdušne ii pustoglavesasvim obratnoobratno odod muškarcakoji jeje dobardobar samosamo kadkad jeje srećanŽene počinju bivatipočinju bivati dubokobivati duboko milosrdneduboko milosrdne tekmilosrdne tek kadtek kad sukad su isu i samei same dubokosame duboko nesrećneu sreći susreći su bezdušnesu bezdušne ibezdušne i pustoglavesasvim obratno odobratno od muškarcakoji je dobarje dobar samodobar samo kadsamo kad jekad je srećan

Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost.Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.Šampioni nisu napravljeni u teretani. Šampioni su napravljeni od nečega što je duboko u njima – želje, sna, vizije.Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećanjem.