Žene nikad ne lažu – ali obično nadju istinu koja njima odgovara…


ene-nikad-ne-u-ali-obino-nadju-istinu-koja-njima-odgovara
Ženenikadnelažualiobičnonadjuistinukojanjimaodgovara…Žene nikadnikad nene lažulažu –– aliali običnoobično nadjunadju istinuistinu kojakoja njimanjima odgovara…Žene nikad nenikad ne lažune lažu –lažu – ali– ali običnoali obično nadjuobično nadju istinunadju istinu kojaistinu koja njimakoja njima odgovara…Žene nikad ne lažunikad ne lažu –ne lažu – alilažu – ali obično– ali obično nadjuali obično nadju istinuobično nadju istinu kojanadju istinu koja njimaistinu koja njima odgovara…Žene nikad ne lažu –nikad ne lažu – aline lažu – ali običnolažu – ali obično nadju– ali obično nadju istinuali obično nadju istinu kojaobično nadju istinu koja njimanadju istinu koja njima odgovara…

Život nikad nije pošten, ali budući da nas je većina nepoštenih – to nam i odgovara.Žene - uvek samo problemi sa njima, ali bez njih ne mogu živeti.Ljudi su čudni. Sve vreme lažu, a od drugih žele istinu.Jedino neprijatelji govore istinu. Prijatelji i ljubavnici beskonačno lažu, uhvaćeni u mrežu dužnosti.Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.Onaj osecaj kad ne mozete da nadjete pesmu koja vam odgovara u odredjenom trenutku…..