Žene koje su se dobro udale, jutros idu kolima na posao. Voze ih muževi koji su se loše oženili.


ene-koje-su-se-dobro-udale-jutros-idu-kolima-na-posao-voze-ih-muevi-koji-su-se-loe-oenili
duško radovićŽenekojesusedobroudalejutrosidukolimanaposaovozeihmuževikojiloeoženiliŽene kojekoje susu sese dobrodobro udalejutros iduidu kolimakolima nana posaovoze ihih muževimuževi kojikoji susu sese lošeloše oženiliŽene koje sukoje su sesu se dobrose dobro udalejutros idu kolimaidu kolima nakolima na posaovoze ih muževiih muževi kojimuževi koji sukoji su sesu se lošese loše oženiliŽene koje su sekoje su se dobrosu se dobro udalejutros idu kolima naidu kolima na posaovoze ih muževi kojiih muževi koji sumuževi koji su sekoji su se lošesu se loše oženiliŽene koje su se dobrokoje su se dobro udalejutros idu kolima na posaovoze ih muževi koji suih muževi koji su semuževi koji su se lošekoji su se loše oženili

Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli.Stare turske hanove po drumovima zamijenile su automobilske stanice na autostradama. Romantičnih drumskih razbojnika, koji su nekada napadali usamljene putnike i karavane, više nema. Zamijenile su ih velike međunarodne kompanije koje napadaju čitave narode. Hajdučija se polako sa carskih džada preselila u međunarodnu politiku.Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove.Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore.