Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.


ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-voli-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
jovan dučićŽeneimajustalnupotrebudabuduvoljenekadonesamenevolizatosečestopredajuljudimakojisuiminačefizičkinemiliŽene imajuimaju stalnustalnu potrebupotrebu dada budubudu voljenei kadkad oneone samesame nene volii zatozato sese čestočesto predajupredaju ii ljudimaljudima kojikoji susu imim inačeinače fizičkifizički nemiliŽene imaju stalnuimaju stalnu potrebustalnu potrebu dapotrebu da bududa budu voljenei kad onekad one sameone same nesame ne volii zato sezato se čestose često predajučesto predaju ipredaju i ljudimai ljudima kojiljudima koji sukoji su imsu im inačeim inače fizičkiinače fizički nemiliŽene imaju stalnu potrebuimaju stalnu potrebu dastalnu potrebu da budupotrebu da budu voljenei kad one samekad one same neone same ne volii zato se čestozato se često predajuse često predaju ičesto predaju i ljudimapredaju i ljudima kojii ljudima koji suljudima koji su imkoji su im inačesu im inače fizičkiim inače fizički nemiliŽene imaju stalnu potrebu daimaju stalnu potrebu da budustalnu potrebu da budu voljenei kad one same nekad one same ne volii zato se često predajuzato se često predaju ise često predaju i ljudimačesto predaju i ljudima kojipredaju i ljudima koji sui ljudima koji su imljudima koji su im inačekoji su im inače fizičkisu im inače fizički nemili

Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.