Žena koja ne da, nije dobro smuvana..


ena-koja-ne-da-nije-dobro-smuvana
ŽenakojanedanijedobrosmuvanaŽena kojakoja nene danije dobrodobro smuvanaŽena koja nekoja ne danije dobro smuvanaŽena koja ne da

Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore.Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro.Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro.Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.Što nije dobro za košnicu, ne može biti dobro ni za pčele.Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati.