Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ... - Činija Citata

Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...


elje-su-jednostvarnost-ve-neto-drugo-ali-ak-realnost-nema-mo-da-ugasi-elju-ona-se-sama-raa-sama-i-umire-a-moda-ponekad-i-preivi
ŽeljesujednostvarnostvećnetodrugoaličakrealnostnemamoćdaugasiželjuonasesamarađaumiremoždaponekadpreživiŽelje suje većveć neštonešto drugoali čakčak nini realnostrealnost nemanema moćmoć dada ugasiugasi željuona sese samasama rađasama ii umiremožda ponekadponekad ii preživipreživi &je već neštoveć nešto drugoali čak ničak ni realnostni realnost nemarealnost nema moćnema moć damoć da ugasida ugasi željuona se samase sama rađasama i umireumire a moždaa možda ponekadmožda ponekad iponekad i preživii preživi &preživi &

Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni.Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...Na hrabrost nas ne primoravaju zakoni, nego se ona sama od sebe rađa.a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugoJa sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo.