Električna komunikacija nikada neće zamijeniti lice koje svojom dušom ohrabruje drugu osobu da bude hrabra i iskrena.


elektrina-komunikacija-nikada-nee-zamijeniti-lice-koje-svojom-om-ohrabruje-drugu-osobu-da-bude-hrabra-i-iskrena
Čarls dikenselektričnakomunikacijanikadanećezamijenitilicekojesvojomduomohrabrujedruguosobudabudehrabraiskrenaelektrična komunikacijakomunikacija nikadanikada nećeneće zamijenitizamijeniti licelice kojekoje svojomsvojom dušomdušom ohrabrujeohrabruje drugudrugu osobuosobu dada budebude hrabrahrabra ii iskrenaelektrična komunikacija nikadakomunikacija nikada nećenikada neće zamijenitineće zamijeniti licezamijeniti lice kojelice koje svojomkoje svojom dušomsvojom dušom ohrabrujedušom ohrabruje druguohrabruje drugu osobudrugu osobu daosobu da budeda bude hrabrabude hrabra ihrabra i iskrenaelektrična komunikacija nikada nećekomunikacija nikada neće zamijenitinikada neće zamijeniti liceneće zamijeniti lice kojezamijeniti lice koje svojomlice koje svojom dušomkoje svojom dušom ohrabrujesvojom dušom ohrabruje drugudušom ohrabruje drugu osobuohrabruje drugu osobu dadrugu osobu da budeosobu da bude hrabrada bude hrabra ibude hrabra i iskrenaelektrična komunikacija nikada neće zamijenitikomunikacija nikada neće zamijeniti licenikada neće zamijeniti lice kojeneće zamijeniti lice koje svojomzamijeniti lice koje svojom dušomlice koje svojom dušom ohrabrujekoje svojom dušom ohrabruje drugusvojom dušom ohrabruje drugu osobudušom ohrabruje drugu osobu daohrabruje drugu osobu da budedrugu osobu da bude hrabraosobu da bude hrabra ida bude hrabra i iskrena

Električna komunikacija nikada neće zameniti lice koje svojom dušom ohrabruje drugu osobu da bude hrabra i iskrena.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same.