Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici.


dunost-lidera-da-zaustavi-paniku-voa-mora-da-vodi-ili-nema-da-trai-u-politici
hari trumandužnostlideradazaustavipanikuvođamoravodiilinematatražipoliticidužnost jeje lideralidera dada zaustavizaustavi panikuvođa moramora dada vodivodi iliili nemanema štašta dada tražitraži uu politicidužnost je lideraje lidera dalidera da zaustavida zaustavi panikuvođa mora damora da vodida vodi ilivodi ili nemaili nema štanema šta dašta da tražida traži utraži u politicidužnost je lidera daje lidera da zaustavilidera da zaustavi panikuvođa mora da vodimora da vodi ilida vodi ili nemavodi ili nema štaili nema šta danema šta da tražišta da traži uda traži u politicidužnost je lidera da zaustavije lidera da zaustavi panikuvođa mora da vodi ilimora da vodi ili nemada vodi ili nema štavodi ili nema šta daili nema šta da tražinema šta da traži ušta da traži u politici

Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.Divlje obožavanje je bolest prouzrokovana činjenicom da rulja nema suštinu, nema dušu i traži nešto čime će da ispuni prazninu.Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo.Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo.Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.