Duh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti. - Činija Citata

Duh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.


duh-savrenog-oveka-poput-ogledala-ogledalo-ne-tri-za-stvarima-kako-bi-uhvatilo-njihov-odraz-a-kada-ih-odraava-ne-dri-ih-samo-za-sebe-tako-ga-ne-moe
Čuang ceduhsavrenogčovekapoputogledalaogledalonetrčizastvarimakakobiuhvatilonjihovodrazkadaihodražavadržisamosebetakoganitamožeotetititakopokvaritiduh jeje savršenogsavršenog čovekačoveka poputpoput ogledalaogledalo nene trčitrči zaza stvarimastvarima kakokako bibi uhvatilouhvatilo njihovnjihov odrazkada ihih odražavane držidrži ihih samosamo zaza sebetako gaga ništaništa nene možemože oštetititako gaga ništaništa nene možemože pokvaritiduh je savršenogje savršenog čovekasavršenog čoveka poputčoveka poput ogledalaogledalo ne trčine trči zatrči za stvarimaza stvarima kakostvarima kako bikako bi uhvatilobi uhvatilo njihovuhvatilo njihov odraza kada ihkada ih odražavane drži ihdrži ih samoih samo zasamo za sebetako ga ništaga ništa neništa ne možene može oštetititako ga ništaga ništa neništa ne možene može pokvariti

Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvaritiOnaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire.Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.