Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju.


drutvo-neumoljivo-odbija-od-sebe-dva-stalea-ljudi-one-koji-ga-napadaju-i-one-koji-ga-uvaju
viktor igodrutvoneumoljivoodbijaodsebedvastaležaljudionekojiganapadajučuvajudruštvo neumoljivoneumoljivo odbijaodbija odod sebesebe dvadva staležastaleža ljudione kojikoji gaga napadajunapadaju ii oneone kojikoji gaga čuvajudruštvo neumoljivo odbijaneumoljivo odbija ododbija od sebeod sebe dvasebe dva staležadva staleža ljudione koji gakoji ga napadajuga napadaju inapadaju i onei one kojione koji gakoji ga čuvajudruštvo neumoljivo odbija odneumoljivo odbija od sebeodbija od sebe dvaod sebe dva staležasebe dva staleža ljudione koji ga napadajukoji ga napadaju iga napadaju i onenapadaju i one kojii one koji gaone koji ga čuvajudruštvo neumoljivo odbija od sebeneumoljivo odbija od sebe dvaodbija od sebe dva staležaod sebe dva staleža ljudione koji ga napadaju ikoji ga napadaju i onega napadaju i one kojinapadaju i one koji gai one koji ga čuvaju

Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije.Vreme je tu dovoljno dugo za one koji su spremni da ga iskoriste.Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle njeŽivot je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.Ljubav leči svakog – i one koji je primaju i one koji je daju.Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.