Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću. - Činija Citata

Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću.


dovoljno-voljeti-ga-biti-njim-u-mislima-i-obojiti-ovaj-tako-lijep-grad-njegovim-koracima-rijeima-njenou
paulo koeljodovoljnovoljetigabitinjimmislimaobojitiovajtakolijepgradnjegovimkoracimariječimanježnoćudovoljno jeje voljetivoljeti gabiti sasa njimnjim uu mislimai obojitiobojiti ovajovaj takotako lijeplijep gradgrad njegovimnjegovim koracimadovoljno je voljetije voljeti gabiti sa njimsa njim unjim u mislimai obojiti ovajobojiti ovaj takoovaj tako lijeptako lijep gradlijep grad njegovimgrad njegovim koracimadovoljno je voljeti gabiti sa njim usa njim u mislimai obojiti ovaj takoobojiti ovaj tako lijepovaj tako lijep gradtako lijep grad njegovimlijep grad njegovim koracimabiti sa njim u mislimai obojiti ovaj tako lijepobojiti ovaj tako lijep gradovaj tako lijep grad njegovimtako lijep grad njegovim koracima

Zbog dobrote i ljubavi čovek ne sme dozvoliti da smrt ima suverenitet u njegovim mislima.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš.Nije ovaj grad za mene ;)Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!Pre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim.