Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.


dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu
karlo binidosadajednajedinarečkratkakojaimasamoestslovaalinjendoživljajknjigakojučovekzaživotanebimogaoprelistatipanabrzinudosada jeje jednajedna jedinajedina rečkratka rečkoja imaima samosamo šestšest slovaali njennjen doživljajdoživljaj jecela knjigaknjiga kojukoju čovekčovek zaza životaživota nene bibi mogaomogao prelistatipa nini nana brzinudosada je jednaje jedna jedinajedna jedina rečkoja ima samoima samo šestsamo šest slovaali njen doživljajnjen doživljaj jedoživljaj je celaje cela knjigacela knjiga kojuknjiga koju čovekkoju čovek začovek za životaza života neživota ne bine bi mogaobi mogao prelistatipa ni nani na brzinu

Čovek je stvorenje načinjeno na kraju radne nedelje, kada se Bog već umorio. I uopšte, čemu je trebalo celi ovaj globus stvarati u hitnji za svega šest dana? Da se utrošilo malo više vremena, svet bi bio kako valja, pa se sad ne bi trebalo toliko popravljati i poboljšavati. Slično se dešava kad na brzinu sklepaš kuću, pa u žurbi zaboraviš zahod, ili spremište za metle i to onda moraš naknadno dograditi, bez obzira koliko te koštalo novaca i živaca.Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla.Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je.Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Ljubav, reč od 5 slova, 2 samoglasnika, 3 suglasnika i 2 idiota!Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji Vegetarijanski način života mogao bi krajnje pozitivno uticati na sudbinu čovečanstva, čisto fizičkim delovanjem na temperament ljudi.