Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.


dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu
karlo binidosadajednajedinarečkratkakojaimasamoestslovaalinjendoživljajknjigakojučovekzaživotanebimogaoprelistatipanabrzinudosada jeje jednajedna jedinajedina rečkratka rečkoja imaima samosamo šestšest slovaali njennjen doživljajdoživljaj jecela knjigaknjiga kojukoju čovekčovek zaza životaživota nene bibi mogaomogao prelistatipa nini nana brzinudosada je jednaje jedna jedinajedna jedina rečkoja ima samoima samo šestsamo šest slovaali njen doživljajnjen doživljaj jedoživljaj je celaje cela knjigacela knjiga kojuknjiga koju čovekkoju čovek začovek za životaza života neživota ne bine bi mogaobi mogao prelistatipa ni nani na brzinu

Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla.Ljubav, reč od 5 slova, 2 samoglasnika, 3 suglasnika i 2 idiota!Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je.Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…Pametnom čoveku je jedna reč dosta.Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.