Dok svijet ne prestane vjerovati ljekarima, dotle će biti i kobnih zabuna. Ja se najradije liječim grožđanim sokom. - Činija Citata

Dok svijet ne prestane vjerovati ljekarima, dotle će biti i kobnih zabuna. Ja se najradije liječim grožđanim sokom.


dok-svijet-ne-prestane-vjerovati-ljekarima-dotle-e-biti-i-kobnih-zabuna-ja-se-najradije-lijeim-groanim-sokom
fernandeldoksvijetneprestanevjerovatiljekarimadotlećebitikobnihzabunajasenajradijeliječimgrožđanimsokomdok svijetsvijet nene prestaneprestane vjerovativjerovati ljekarimadotle ćeće bitibiti ii kobnihkobnih zabunaja sese najradijenajradije liječimliječim grožđanimgrožđanim sokomdok svijet nesvijet ne prestanene prestane vjerovatiprestane vjerovati ljekarimadotle će bitiće biti ibiti i kobnihi kobnih zabunaja se najradijese najradije liječimnajradije liječim grožđanimliječim grožđanim sokomdok svijet ne prestanesvijet ne prestane vjerovatine prestane vjerovati ljekarimadotle će biti iće biti i kobnihbiti i kobnih zabunaja se najradije liječimse najradije liječim grožđanimnajradije liječim grožđanim sokomdok svijet ne prestane vjerovatisvijet ne prestane vjerovati ljekarimadotle će biti i kobnihće biti i kobnih zabunaja se najradije liječim grožđanimse najradije liječim grožđanim sokom

Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati.Bolje je vjerovati u svašta, nego ne vjerovati ni u šta.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.