Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.


dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
oskar vajlddoksambiomalivjerovaodanovacnajvažnijastvarnasvijetusadakadaodrastaosadatoznamdok samsam biobio malimali vjerovaovjerovao samsam dada jeje novacnovac najvažnijanajvažnija stvarstvar nana svijetusada kadakada samsam odrastaodok sam biosam bio malibio mali vjerovaomali vjerovao samvjerovao sam dasam da jeda je novacje novac najvažnijanovac najvažnija stvarnajvažnija stvar nastvar na svijetusada kada samkada sam odrastaosada to znamdok sam bio malisam bio mali vjerovaobio mali vjerovao sammali vjerovao sam davjerovao sam da jesam da je novacda je novac najvažnijaje novac najvažnija stvarnovac najvažnija stvar nanajvažnija stvar na svijetusada kada sam odrastaodok sam bio mali vjerovaosam bio mali vjerovao sambio mali vjerovao sam damali vjerovao sam da jevjerovao sam da je novacsam da je novac najvažnijada je novac najvažnija stvarje novac najvažnija stvar nanovac najvažnija stvar na svijetu

Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam.Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne.Znate, stvarno sam kreten kad sam smoren. Tada tražim nevolju. Nikada nisam odrastao. Ja sam klošar i pijanac. Dajte mi par pića i obračunaću se sa celim svetom.Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.