Dođi i ostani. I ne pitaj me na koliko dugo. Samo dođi i budi tu, samo pusti neka traje.


doi-i-ostani-i-ne-pitaj-me-na-koliko-dugo-samo-doi-i-budi-samo-pusti-neka-traje
milica jakovljević mir-jamdođiostaninepitajmenakolikodugosamodođibudisamopustinekatrajedođi ii ostanii nene pitajpitaj meme nana kolikokoliko dugosamo dođidođi ii budibudi tusamo pustipusti nekaneka trajedođi i ostanii ne pitajne pitaj mepitaj me name na kolikona koliko dugosamo dođi idođi i budii budi tusamo pusti nekapusti neka trajei ne pitaj mene pitaj me napitaj me na kolikome na koliko dugosamo dođi i budidođi i budi tusamo pusti neka trajei ne pitaj me nane pitaj me na kolikopitaj me na koliko dugosamo dođi i budi tu

Nemoj da načinješ sad ozbiljne teme, dođi, skupi se tu i budi dobra.Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća.Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...Ljubav ne traje dugo ako uklonite svađe.