Dobro je poznato da je ključni faktor uspeha ne znati da je ono šta pokušavaš da učiniš nemoguće.


dobro-poznato-da-klju-faktor-uspeha-ne-znati-da-ono-pokuava-da-uini-nemogue
teri pračetdobropoznatodaključnifaktoruspehaneznationotapokuavaučininemogućedobro jeje poznatopoznato dada jeje ključniključni faktoruspeha nene znatiznati dada jeje onoono štašta pokušavašpokušavaš dada učinišučiniš nemogućedobro je poznatoje poznato dapoznato da jeda je ključnije ključni faktorključni faktor uspehafaktor uspeha neuspeha ne znatine znati daznati da jeda je onoje ono štaono šta pokušavaššta pokušavaš dapokušavaš da učinišda učiniš nemogućedobro je poznato daje poznato da jepoznato da je ključnida je ključni faktorje ključni faktor uspehaključni faktor uspeha nefaktor uspeha ne znatiuspeha ne znati dane znati da jeznati da je onoda je ono štaje ono šta pokušavašono šta pokušavaš dašta pokušavaš da učinišpokušavaš da učiniš nemogućedobro je poznato da jeje poznato da je ključnipoznato da je ključni faktorda je ključni faktor uspehaje ključni faktor uspeha neključni faktor uspeha ne znatifaktor uspeha ne znati dauspeha ne znati da jene znati da je onoznati da je ono štada je ono šta pokušavašje ono šta pokušavaš daono šta pokušavaš da učiniššta pokušavaš da učiniš nemoguće

Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Ako možeš da učiniš dobro delo, da ukažeš ljubav nekome, imaj uvek na umu da to treba odmah da učiniš, jer ćeš propustiti priliku i ona ti se neće vratiti.Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo…Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?