Dobar razgovor započinje sa blagim osmijehom.


dobar-razgovor-zapoinje-blagim-osmijehom
poslovice korisnikadobarrazgovorzapočinjeblagimosmijehomdobar razgovorzapočinje sasa blagimblagim osmijehomdobar razgovor započinjerazgovor započinje sazapočinje sa blagimsa blagim osmijehomdobar razgovor započinje sarazgovor započinje sa blagimzapočinje sa blagim osmijehomdobar razgovor započinje sa blagimrazgovor započinje sa blagim osmijehom

Jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi više od mjeseci učenja iz knjige.Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen sa znanjem.Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom.Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca.Ono što nas najviše plaši kod ludaka je njegov razuman razgovor.