Dobar čovek se zastidi čak i pred psom.


dobar-ovek-se-zastidi-ak-i-pred-psom
anton Čehovdobarčoveksezastidičakpredpsomdobar čovekčovek sese zastidizastidi čakčak ii predpred psomdobar čovek sečovek se zastidise zastidi čakzastidi čak ičak i predi pred psomdobar čovek se zastidičovek se zastidi čakse zastidi čak izastidi čak i predčak i pred psomdobar čovek se zastidi čakčovek se zastidi čak ise zastidi čak i predzastidi čak i pred psom

Dobar čovek se zastidi čak i pred psom.Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Veliki čovek postavlja stroge zahteve pred sebe-mali ih čovek postavlja drugima.Svaki je čovek pred svima i za sve kriv.Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj.