Dobar karakter se ne formira za sedmicu ili mesec. On se stvara pomalo, dan za danom.


dobar-karakter-se-ne-formira-za-sedmicu-ili-mesec-on-se-stvara-pomalo-dan-za-danom
heraklitdobarkarakterseneformirazasedmicuilimeseconstvarapomalodandanomdobar karakterkarakter sese nene formiraformira zaza sedmicusedmicu iliili mesecon sese stvarastvara pomalodan zaza danomdobar karakter sekarakter se nese ne formirane formira zaformira za sedmicuza sedmicu ilisedmicu ili mesecon se stvarase stvara pomalodan za danomdobar karakter se nekarakter se ne formirase ne formira zane formira za sedmicuformira za sedmicu iliza sedmicu ili mesecon se stvara pomalodobar karakter se ne formirakarakter se ne formira zase ne formira za sedmicune formira za sedmicu iliformira za sedmicu ili mesec

Dobar karakter se ne formira za nedelju ili mesec dana. On se stvara pomalo, dan za danom.Ili vi pokrećete dan ili dan pokreće vas.Nije bio moj dan. Moja nedelja. Moj mesec. Moja godina. Moj život. Jebeš ga.Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.Trebalo bi ubijati prošlost sa svakim danom što se gasi. Izbrisati je da ne boli. Lakše bi se podnosio dan što traje, ne bi se merio onim što više ne postoji. Ovako se mešaju utvare i život, pa nema ni čistog sećanja ni čistog života.Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.