Došla paprika na policijsku stanicu i pita prvog policajca izvinite gde mogu da prijavim jedno Filovanje :D - Činija Citata

Došla paprika na policijsku stanicu i pita prvog policajca izvinite gde mogu da prijavim jedno Filovanje :D


do-paprika-na-policijsku-stanicu-i-pita-prvog-policajca-izvinite-gde-mogu-da-prijavim-jedno-filovanje-d
dolapaprikanapolicijskustanicupitaprvogpolicajcaizvinitegdemogudaprijavimjednofilovanjedošla paprikapaprika nana policijskupolicijsku stanicustanicu ii pitapita prvogprvog policajcapolicajca izviniteizvinite gdegde mogumogu dada prijavimprijavim jednojedno filovanjedošla paprika napaprika na policijskuna policijsku stanicupolicijsku stanicu istanicu i pitai pita prvogpita prvog policajcaprvog policajca izvinitepolicajca izvinite gdeizvinite gde mogugde mogu damogu da prijavimda prijavim jednoprijavim jedno filovanjedošla paprika na policijskupaprika na policijsku stanicuna policijsku stanicu ipolicijsku stanicu i pitastanicu i pita prvogi pita prvog policajcapita prvog policajca izviniteprvog policajca izvinite gdepolicajca izvinite gde moguizvinite gde mogu dagde mogu da prijavimmogu da prijavim jednoda prijavim jedno filovanjedošla paprika na policijsku stanicupaprika na policijsku stanicu ina policijsku stanicu i pitapolicijsku stanicu i pita prvogstanicu i pita prvog policajcai pita prvog policajca izvinitepita prvog policajca izvinite gdeprvog policajca izvinite gde mogupolicajca izvinite gde mogu daizvinite gde mogu da prijavimgde mogu da prijavim jednomogu da prijavim jedno filovanje

Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Nemoj da te pita starost gde ti je bila mladost.Bol i uživanje mogu ličiti jedno na drugo kao brat i sestra.Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog.Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D