Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da grešimo.


do-istine-moemo-doi-samo-onda-ako-nam-data-sloboda-da-greimo
rabindranat tagordoistinemožemodoćisamoondaakonamdataslobodadagreimodo istineistine možemomožemo doćidoći samosamo ondaonda akoako namnam jeje datadata slobodasloboda dada grešimodo istine možemoistine možemo doćimožemo doći samodoći samo ondasamo onda akoonda ako namako nam jenam je dataje data slobodadata sloboda dasloboda da grešimodo istine možemo doćiistine možemo doći samomožemo doći samo ondadoći samo onda akosamo onda ako namonda ako nam jeako nam je datanam je data slobodaje data sloboda dadata sloboda da grešimodo istine možemo doći samoistine možemo doći samo ondamožemo doći samo onda akodoći samo onda ako namsamo onda ako nam jeonda ako nam je dataako nam je data slobodanam je data sloboda daje data sloboda da grešimo

Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu.Fanatizam možemo iskoreniti samo ako ga uspavamo.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš.Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!