Divlje obožavanje je bolest prouzrokovana činjenicom da rulja nema suštinu, nema dušu i traži nešto čime će da ispuni prazninu.


divlje-oboavanje-bolest-prouzrokovana-injenicom-da-rulja-nema-sutinu-nema-u-i-trai-neto-ime-e-da-ispuni-prazninu
Čarls bukovskidivljeobožavanjebolestprouzrokovanačinjenicomdaruljanemasutinuduutražinetočimećeispuniprazninudivlje obožavanjeobožavanje jeje bolestbolest prouzrokovanaprouzrokovana činjenicomčinjenicom dada ruljarulja nemanema suštinunema dušudušu ii tražitraži neštonešto čimečime ćeće dada ispuniispuni prazninudivlje obožavanje jeobožavanje je bolestje bolest prouzrokovanabolest prouzrokovana činjenicomprouzrokovana činjenicom dačinjenicom da ruljada rulja nemarulja nema suštinunema dušu idušu i tražii traži neštotraži nešto čimenešto čime ćečime će daće da ispunida ispuni prazninudivlje obožavanje je bolestobožavanje je bolest prouzrokovanaje bolest prouzrokovana činjenicombolest prouzrokovana činjenicom daprouzrokovana činjenicom da ruljačinjenicom da rulja nemada rulja nema suštinunema dušu i tražidušu i traži neštoi traži nešto čimetraži nešto čime ćenešto čime će dačime će da ispuniće da ispuni prazninudivlje obožavanje je bolest prouzrokovanaobožavanje je bolest prouzrokovana činjenicomje bolest prouzrokovana činjenicom dabolest prouzrokovana činjenicom da ruljaprouzrokovana činjenicom da rulja nemačinjenicom da rulja nema suštinunema dušu i traži neštodušu i traži nešto čimei traži nešto čime ćetraži nešto čime će danešto čime će da ispuničime će da ispuni prazninu

Za razliku od Beograda koji nema para, Ženeva nema dušu. Ne znam šta je gore.Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga i on će ti se javiti.Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici.Kao glad, i ljubav nema očiju; ali ljubomora nema pameti.