Davati samoga sebe je bolje nego samo davati.


davati-samoga-sebe-bolje-nego-samo-davati
majka terezadavatisamogasebeboljenegosamodavatidavati samogasamoga sebesebe jeje boljebolje negonego samosamo davatidavati samoga sebesamoga sebe jesebe je boljeje bolje negobolje nego samonego samo davatidavati samoga sebe jesamoga sebe je boljesebe je bolje negoje bolje nego samobolje nego samo davatidavati samoga sebe je boljesamoga sebe je bolje negosebe je bolje nego samoje bolje nego samo davati

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe.Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća.Ljubi prijatelja kao samoga sebe.Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga.Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe.