Danas hapšenja zbog zloupotrebe platnih kartica.  Pogrešne ste uhapsili moja žena je još uvek na slobodi !!! :o)


danas-hapenja-zbog-zloupotrebe-platnih-kartica-pogrene-ste-uhapsili-moja-ena-jo-uvek-na-slobodi-o
danashapenjazbogzloupotrebeplatnihkarticapogrenesteuhapsilimojaženajouveknaslobodidanas hapšenjahapšenja zbogzbog zloupotrebezloupotrebe platnihplatnih karticakarticapogrešnepogrešne steste uhapsiliuhapsili mojamoja ženažena jeje jošjoš uvekuvek nana slobodislobodidanas hapšenja zboghapšenja zbog zloupotrebezbog zloupotrebe platnihzloupotrebe platnih karticaplatnih karticapogrešne stepogrešne ste uhapsiliste uhapsili mojauhapsili moja ženamoja žena ježena je jošje još uvekjoš uvek nauvek na slobodina slobodidanas hapšenja zbog zloupotrebehapšenja zbog zloupotrebe platnihzbog zloupotrebe platnih karticazloupotrebe platnih karticapogrešne ste uhapsilipogrešne ste uhapsili mojaste uhapsili moja ženauhapsili moja žena jemoja žena je jošžena je još uvekje još uvek najoš uvek na slobodiuvek na slobodidanas hapšenja zbog zloupotrebe platnihhapšenja zbog zloupotrebe platnih karticazbog zloupotrebe platnih karticapogrešne ste uhapsili mojapogrešne ste uhapsili moja ženaste uhapsili moja žena jeuhapsili moja žena je jošmoja žena je još uvekžena je još uvek naje još uvek na slobodijoš uvek na slobodi

Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Juče i prekjuče bili ste na imanju i osećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drukčije i ne može. Ono što imamo na jed noj strani, to mora da fali na nekoj drugoj.Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Najlepši snovi o slobodi sanjaju se u tamnici.