„Da li veruješ da život ima cenu?“, pita me. Nisam dobro razumeo tvoje pitanje. Ne verujem ja ni u kakvu cenu. Ja sam sanjar. Verujem u vlasništvo bez bola. Nisam realista. Manjka mi snaga volje, mrzim gnjavažu i zapinjanje.


da-li-veruje-da-ivot-ima-cenu-pita-me-nisam-dobro-razumeo-tvoje-pitanje-ne-verujem-ja-u-kakvu-cenu-ja-sam-sanjar-verujem-u-vlasnitvo-bez-bola-nisam
Čarls bukovski„daliverujedaživotimacenu“pitamenisamdobrorazumeotvojepitanjeneverujemjakakvucenujasamsanjarverujemvlasnitvobezbolarealistamanjkamisnagavoljemrzimgnjavažuzapinjanje„da lili veruješveruješ dada životživot imapita menisam dobrodobro razumeorazumeo tvojetvoje pitanjene verujemverujem jaja niu kakvukakvu cenuja samsam sanjarverujem uu vlasništvovlasništvo bezbez bolanisam realistamanjka mimi snagasnaga voljemrzim gnjavažugnjavažu ii zapinjanje„da li veruješli veruješ daveruješ da životda život imanisam dobro razumeodobro razumeo tvojerazumeo tvoje pitanjene verujem javerujem ja nija ni uni u kakvuu kakvu cenuja sam sanjarverujem u vlasništvou vlasništvo bezvlasništvo bez bolamanjka mi snagami snaga voljemrzim gnjavažu ignjavažu i zapinjanje

Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Zaljubljivanje je nešto dobro, zabavno, i može umnogome da obogati život. Ali razlikovalo se od ljubavi. Ljubav nema cenu, i ne treba je menjati ni za šta.Verujem u roze. Verujem da smeh najbolje sagoreva kalorije. Verujem u ljubljenje, dosta ljubljenja. Verujem u to da treba biti snažan kada se čini da je sve pošlo naopako. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan i verujem u čuda.Nisam ljubomoran, samo mrzim kad neko dira nešto što je moje!Svaka pozitivna stvar ima svoju cenu i u negativnom smislu; genijalnost Ajnštajna dovela nas je do Hirošime.