„Da li veruješ da život ima cenu?“, pita me. Nisam dobro razumeo tvoje pitanje. Ne verujem ja ni u kakvu cenu. Ja sam sanjar. Verujem u vlasništvo bez bola. Nisam realista. Manjka mi snaga volje, mrzim gnjavažu i zapinjanje.


da-li-veruje-da-ivot-ima-cenu-pita-me-nisam-dobro-razumeo-tvoje-pitanje-ne-verujem-ja-u-kakvu-cenu-ja-sam-sanjar-verujem-u-vlasnitvo-bez-bola-nisam
Čarls bukovski„daliverujedaživotimacenu“pitamenisamdobrorazumeotvojepitanjeneverujemjakakvucenujasamsanjarverujemvlasnitvobezbolarealistamanjkamisnagavoljemrzimgnjavažuzapinjanje„da lili veruješveruješ dada životživot imapita menisam dobrodobro razumeorazumeo tvojetvoje pitanjene verujemverujem jaja niu kakvukakvu cenuja samsam sanjarverujem uu vlasništvovlasništvo bezbez bolanisam realistamanjka mimi snagasnaga voljemrzim gnjavažugnjavažu ii zapinjanje„da li veruješli veruješ daveruješ da životda život imanisam dobro razumeodobro razumeo tvojerazumeo tvoje pitanjene verujem javerujem ja nija ni uni u kakvuu kakvu cenuja sam sanjarverujem u vlasništvou vlasništvo bezvlasništvo bez bolamanjka mi snagami snaga voljemrzim gnjavažu ignjavažu i zapinjanje

A ja… Ja sam od njega samo trazila da pokaze da mu je stalo. Nista vise. Nisam trazila da mi skida zvijezde sa neba. Niti da me voli onoliko koliko sam ja ...Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.