Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu… sive je boje i odaziva se na ime kreten. Posteni nalazac ako ga nadje neka ga ...


da-li-neko-video-moj-mozak-ima-3-cm-u-visinu-i-15cm-u-sirinu-sive-boje-i-odaziva-se-na-ime-kreten-posteni-nalazac-ako-ga-nadje-neka-ga
dalinekovideomojmozakima3cmvisinu15cmsirinu…sivebojeodazivasenaimekretenposteninalazacakoganadjenekada lili jeje nekoneko videovideo mojmoj mozakcm uu visinuvisinu iu sirinu…sirinu… sivesive jeje bojeboje ii odazivaodaziva sese nana imeime kretenposteni nalazacnalazac akoako gaga nadjenadje nekaneka gagada li jeli je nekoje neko videoneko video mojvideo moj mozakima 3 cmcm u visinuu visinu iu sirinu… sivesirinu… sive jesive je bojeje boje iboje i odazivai odaziva seodaziva se nase na imena ime kretenposteni nalazac akonalazac ako gaako ga nadjega nadje nekanadje neka ganeka gada li je nekoli je neko videoje neko video mojneko video moj mozakima 3 cm u3 cm u visinucm u visinu iu sirinu… sive jesirinu… sive je bojesive je boje ije boje i odazivaboje i odaziva sei odaziva se naodaziva se na imese na ime kretenposteni nalazac ako ganalazac ako ga nadjeako ga nadje nekaga nadje neka ganadje neka gada li je neko videoli je neko video mojje neko video moj mozakima 3 cm u visinu3 cm u visinu iu sirinu… sive je bojesirinu… sive je boje isive je boje i odazivaje boje i odaziva seboje i odaziva se nai odaziva se na imeodaziva se na ime kretenposteni nalazac ako ga nadjenalazac ako ga nadje nekaako ga nadje neka gaga nadje neka ga

Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu…sive je boje i odaziva se na ime kreten? Posteni nalazac ako ga nadje neka ga zgazi ...A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Kadq mi je rek’o da me voli ceo svet je bio samo moj sada drugoj iste lazi prica neka neka kaznice ga BogHoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja.Trogodišnji dječak pregledava svoje  testise za vrijeme kupanja u kadi. Mama, pita on, da li je to moj mozak? Ne još ...Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.