Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti.


da-bismo-nekog-savreno-voleli-treba-ga-tako-voleti-kao-da-e-ve-sutra-umreti
arapske poslovicedabismonekogsavrenovolelitrebagatakovoletikaodaćevećsutraumretida bismobismo nekognekog savršenosavršeno volelitreba gaga takotako voletikao dada ćeće većveć sutrasutra umretida bismo nekogbismo nekog savršenonekog savršeno volelitreba ga takoga tako voletikao da ćeda će većće već sutraveć sutra umretida bismo nekog savršenobismo nekog savršeno volelitreba ga tako voletikao da će većda će već sutraće već sutra umretida bismo nekog savršeno volelikao da će već sutrada će već sutra umreti

Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!Čim čovek počne da postoji, očito je da ga uskoro neće biti. Da će umreti.Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti.Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti.Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.