Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.


da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i
mahatma gandidabisevremenanavremevidelouniverzalnosvevremenskoliceistinečovekmorabitispremandanajsitinijeodsvihživihbićavolikolikosamogasebeda bibi sese ss vremenavremena nana vremevreme videlovidelo univerzalnouniverzalno ii svevremenskosvevremensko licelice istinečovek moramora bitibiti spremanspreman dada ii najsitinijenajsitinije odod svihsvih živihživih bićabića volivoli kolikokoliko ii samogasamoga sebeda bi sebi se sse s vremenas vremena navremena na vremena vreme videlovreme videlo univerzalnovidelo univerzalno iuniverzalno i svevremenskoi svevremensko licesvevremensko lice istinečovek mora bitimora biti spremanbiti spreman daspreman da ida i najsitinijei najsitinije odnajsitinije od svihod svih živihsvih živih bićaživih bića volibića voli kolikovoli koliko ikoliko i samogai samoga sebe

Zablude i nečistoće uma nanose najstrašniju štetu i najveći su naprijatelji svih živih bića.Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Da bi se videlo verom, mora se zatvoriti oko razuma.