Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.


da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i
mahatma gandidabisevremenanavremevidelouniverzalnosvevremenskoliceistinečovekmorabitispremandanajsitinijeodsvihživihbićavolikolikosamogasebeda bibi sese ss vremenavremena nana vremevreme videlovidelo univerzalnouniverzalno ii svevremenskosvevremensko licelice istinečovek moramora bitibiti spremanspreman dada ii najsitinijenajsitinije odod svihsvih živihživih bićabića volivoli kolikokoliko ii samogasamoga sebeda bi sebi se sse s vremenas vremena navremena na vremena vreme videlovreme videlo univerzalnovidelo univerzalno iuniverzalno i svevremenskoi svevremensko licesvevremensko lice istinečovek mora bitimora biti spremanbiti spreman daspreman da ida i najsitinijei najsitinije odnajsitinije od svihod svih živihsvih živih bićaživih bića volibića voli kolikovoli koliko ikoliko i samogai samoga sebe

Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.Zablude i nečistoće uma nanose najstrašniju štetu i najveći su naprijatelji svih živih bića.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.Da bi se videlo verom, mora se zatvoriti oko razuma.Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga.Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan.