Civilizaciju ne smemo suditi i ceniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i delima izrazila ljubav prema čoveku.


civilizaciju-ne-smemo-suditi-i-ceniti-na-temelju-toga-koliku-mo-ostvarila-ve-po-tome-koliko-u-svojim-zakonima-i-delima-izrazila-ljubav-prema-oveku
rabindranat tagorcivilizacijunesmemosuditicenitinatemeljutogakolikumoćostvarilavećpotomekolikosvojimzakonimadelimaizrazilaljubavpremačovekucivilizaciju nene smemosmemo suditisuditi ii ceniticeniti nana temeljutemelju togatoga kolikukoliku jeje moćmoć ostvarilaveć popo tometome kolikokoliko jeu svojimsvojim zakonimazakonima ii delimadelima izrazilaizrazila ljubavljubav premaprema čovekucivilizaciju ne smemone smemo suditismemo suditi isuditi i cenitii ceniti naceniti na temeljuna temelju togatemelju toga kolikutoga koliku jekoliku je moćje moć ostvarilaveć po tomepo tome kolikotome koliko jekoliko je uje u svojimu svojim zakonimasvojim zakonima izakonima i delimai delima izraziladelima izrazila ljubavizrazila ljubav premaljubav prema čoveku

Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Prvi stepen je ljubav prema lepim telima. Potrebno je uvideti da tela nisu lepa sama po sebi, već manje ili više učestvuju u lepoti posredstvom simetrije i proporcija, i da je lepota nematerijalna.Sutra krećem na put do konačne pobjede. Misle da će meni suditi, tamo u Hagu, ali ja ću suditi Amerikancima i NATO-u. Niko ne može pobijediti srpsku nacionalnu ideju.