Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrijede i znače više nego čitavi dani i mjeseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohtjeva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvijek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti. - Činija Citata

Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrijede i znače više nego čitavi dani i mjeseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohtjeva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvijek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti.


budite-radosni-kad-god-vam-se-za-to-prua-mogunost-i-kad-god-za-to-nalazite-snage-u-sebi-jer-trenuci-iste-radosti-vrijede-i-znae-vie-nego-itavi-dani-i
ivo andrićbuditeradosnikadgodvamsezatopružamogućnostnalazitesnagesebijertrenucičisteradostivrijedeznačevienegočitavidanimjesecinaegživotaprovedenimutnojigrinaihsitnihkrupnihstrastiprohtjevaminutostajenamazauvijekkaosjajkojinitanemožezamračitibudite radosniradosni kadkad godgod vamvam sese zapruža mogućnosti kadkad godgod zanalazite snagesnage uu sebijer trenucitrenuci čistečiste radostiradosti vrijedevrijede ii značeznače viševiše negonego čitavičitavi danidani ii mjesecimjeseci našegnašeg životaživota provedeniprovedeni uu mutnojmutnoj igriigri našihnaših sitnihsitnih ii krupnihkrupnih strastistrasti ii prohtjevaminut čistečiste radostiradosti ostajeostaje uu namanama zauvijekkao sjajsjaj kojikoji ništaništa nene možemože zamračitibudite radosni kadradosni kad godkad god vamgod vam sevam se zaza to pružai kad godkad god zaza to nalazitenalazite snage usnage u sebijer trenuci čistetrenuci čiste radostičiste radosti vrijederadosti vrijede ivrijede i značei znače višeznače više negoviše nego čitavinego čitavi daničitavi dani idani i mjesecii mjeseci našegmjeseci našeg životanašeg života provedeniživota provedeni uprovedeni u mutnoju mutnoj igrimutnoj igri našihigri naših sitnihnaših sitnih isitnih i krupnihi krupnih strastikrupnih strasti istrasti i prohtjevaa minut čisteminut čiste radostičiste radosti ostajeradosti ostaje uostaje u namau nama zauvijekkao sjaj kojisjaj koji ništakoji ništa neništa ne možene može zamračiti

I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo.Danas, mladom čoveku nije dozvoljeno da radi, jer nema slobodnih radnih mesta, zapravo sva ta potencijalna mesta su popunjena nekim dosadnim, starim, olinjalim tipovima, koji ništa ne preduzimaju da se izvučemo iz blata u koje smo se zaglibili. To opet znači da je mladima – željnim znanja i progresa – sve uskraćeno. A najviše životne radosti! Kako neki mladić može sebi da obezbedi penziju, kad nema posla do trideset i neke godine? U ovom trenutku, mi mladi nemamo budućnosti.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%.