Budim se cesto u Borchi, a znam da nisam ni pijan ni lud !


budim-se-cesto-u-borchi-a-znam-da-nisam-pijan-lud
budimsecestoborchiznamdanisampijanludbudim sese cestocesto uu borchiznam dada nisamnisam nini pijanpijan nini ludludbudim se cestose cesto ucesto u borchia znam daznam da nisamda nisam ninisam ni pijanni pijan nipijan ni ludni ludbudim se cesto use cesto u borchia znam da nisamznam da nisam nida nisam ni pijannisam ni pijan nini pijan ni ludpijan ni ludbudim se cesto u borchia znam da nisam niznam da nisam ni pijanda nisam ni pijan ninisam ni pijan ni ludni pijan ni lud

Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna a nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a taj lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđenje.Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.Ne vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti.Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...