Budala trči za užicima života i shvaća da je prevarena. Mudrac izbjegava nevolje. - Činija Citata

Budala trči za užicima života i shvaća da je prevarena. Mudrac izbjegava nevolje.


budala-tri-za-uicima-ivota-i-shvaa-da-prevarena-mudrac-izbjegava-nevolje
artur Šopenhauerbudalatrčizaužicimaživotashvaćadaprevarenamudracizbjegavanevoljebudala trčitrči zaza užicimaužicima životaživota ii shvaćashvaća dada jeje prevarenamudrac izbjegavaizbjegava nevoljebudala trči zatrči za užicimaza užicima životaužicima života iživota i shvaćai shvaća dashvaća da jeda je prevarenamudrac izbjegava nevoljebudala trči za užicimatrči za užicima životaza užicima života iužicima života i shvaćaživota i shvaća dai shvaća da jeshvaća da je prevarenabudala trči za užicima životatrči za užicima života iza užicima života i shvaćaužicima života i shvaća daživota i shvaća da jei shvaća da je prevarena

Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje.Vrijeme života uz bezbrojne nevolje prolazi.Mudrac i stidan čovjek su jedno drugom slični, oboje znaju da šute.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Mudrac izbegava krajnosti, raskoš i prekomernost.Starost i siromaštvo, jedna od ove dvije nevolje je dovoljna.