Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog postojanja.


brod-siguran-u-luci-ali-to-nije-razlog-njegovog-postojanja
odabrane poslovicebrodsiguranlucialitonijerazlognjegovogpostojanjabrod jeje siguransiguran uu lucinije razlograzlog njegovognjegovog postojanjabrod je siguranje siguran usiguran u luciali to nijenije razlog njegovograzlog njegovog postojanjabrod je siguran uje siguran u luciali to nije razlognije razlog njegovog postojanjabrod je siguran u luciali to nije razlog njegovog

Dobar savet se gotovo uvek ignoriše, ali to nije razlog da ga ne udelimo.Dobar savet će uvek biti zanemaren, ali to nije razlog da ga ne treba dati.Brod koji je udarijo u hrid, a zatim nastavio vožnju, nije bio ni u kakvoj opasnosti.Dovoljno je da obratiš pažnju na ono što ti se događa u životu i otkrićeš – svakog trenutka u toku dana – gdje On skriva svoje riječi i svoju volju. Trudi se da ispuniš ono što On traži: to je jedini razlog tvog postojanja na ovom svijetu.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.