Brak sjedinjuje za čitav život dva bića koja se uopšte ne poznaju. - Činija Citata

Brak sjedinjuje za čitav život dva bića koja se uopšte ne poznaju.


brak-sjedinjuje-za-itav-ivot-dva-bia-koja-se-uopte-ne-poznaju
onore de balzakbraksjedinjujezačitavživotdvabićakojaseuoptenepoznajubrak sjedinjujesjedinjuje zaza čitavčitav životživot dvadva bićabića kojakoja sese uopšteuopšte nene poznajubrak sjedinjuje zasjedinjuje za čitavza čitav životčitav život dvaživot dva bićadva bića kojabića koja sekoja se uopštese uopšte neuopšte ne poznajubrak sjedinjuje za čitavsjedinjuje za čitav životza čitav život dvačitav život dva bićaživot dva bića kojadva bića koja sebića koja se uopštekoja se uopšte nese uopšte ne poznajubrak sjedinjuje za čitav životsjedinjuje za čitav život dvaza čitav život dva bićačitav život dva bića kojaživot dva bića koja sedva bića koja se uopštebića koja se uopšte nekoja se uopšte ne poznaju

Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju.Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu.Teško će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle različito. Lako će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle.Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.