Brak je nalik na pečurku: da li je otrovna ili dobra, primetiš tek kad je kasno. - Činija Citata

Brak je nalik na pečurku: da li je otrovna ili dobra, primetiš tek kad je kasno.


brak-nalik-na-peurku-da-li-otrovna-ili-dobra-primeti-tek-kad-kasno
migel de servantesbraknaliknapečurkudaliotrovnailidobraprimetitekkadkasnobrak jeje naliknalik nana pečurkuda lili jeje otrovnaotrovna iliili dobraprimetiš tektek kadkad jeje kasnobrak je nalikje nalik nanalik na pečurkuda li jeli je otrovnaje otrovna iliotrovna ili dobraprimetiš tek kadtek kad jekad je kasnobrak je nalik naje nalik na pečurkuda li je otrovnali je otrovna ilije otrovna ili dobraprimetiš tek kad jetek kad je kasnobrak je nalik na pečurkuda li je otrovna ilili je otrovna ili dobraprimetiš tek kad je kasno

Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato.Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.Poslije toga, kada se tamna noć završavala, već je bilo isuviše kasno da odbijem. Bilo je isuviše kasno da prestanem da te volim.