Bolje je zaslužiti priznanje i nemati ga, nego ga imati a ne zaslužiti ga.


bolje-zasluiti-priznanje-i-nemati-ga-nego-ga-imati-a-ne-zasluiti-ga
mark tvenboljezaslužitipriznanjenematiganegogaimatinegabolje jeje zaslužitizaslužiti priznanjepriznanje ii nematinemati ganego gaga imatine zaslužitizaslužiti gabolje je zaslužitije zaslužiti priznanjezaslužiti priznanje ipriznanje i nematii nemati ganego ga imatiimati a nea ne zaslužitine zaslužiti gabolje je zaslužiti priznanjeje zaslužiti priznanje izaslužiti priznanje i nematipriznanje i nemati gaga imati a neimati a ne zaslužitia ne zaslužiti gabolje je zaslužiti priznanje ije zaslužiti priznanje i nematizaslužiti priznanje i nemati ganego ga imati a nega imati a ne zaslužitiimati a ne zaslužiti ga

Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Bolje je imati loš metod nego nemati nikakav.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire.