Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču!


bolje-i-koliba-od-slame-u-kojoj-se-od-srca-smeju-nego-palata-od-mermera-u-kojoj-svi-plau
kineske posloviceboljekolibaodslamekojojsesrcasmejunegopalatamermerasviplačubolje jei kolibakoliba odod slameslame uu kojojkojoj sese odod srcasrca smejunego palatapalata odod mermeramermera uu kojojkojoj svisvi plačubolje je ije i kolibai koliba odkoliba od slameod slame uslame u kojoju kojoj sekojoj se odse od srcaod srca smejunego palata odpalata od mermeraod mermera umermera u kojoju kojoj svikojoj svi plačubolje je i kolibaje i koliba odi koliba od slamekoliba od slame uod slame u kojojslame u kojoj seu kojoj se odkojoj se od srcase od srca smejunego palata od mermerapalata od mermera uod mermera u kojojmermera u kojoj sviu kojoj svi plačubolje je i koliba odje i koliba od slamei koliba od slame ukoliba od slame u kojojod slame u kojoj seslame u kojoj se odu kojoj se od srcakojoj se od srca smejunego palata od mermera upalata od mermera u kojojod mermera u kojoj svimermera u kojoj svi plaču

Jedna od meni omiljenih pjesama sa novog albuma je Kao moja mati. Toliko je dirljiva da na neke stihove plaču skoro svi, čak i muškarci. Ali, nemojte misliti da su sve pjesme tužne! Daleko od toga! Ima mnogo veselih i živih pjesama za igru, u rok, latino i disko ritmu.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Priroda je u svojoj jednostavnoj istini veća i ljepša od bilo koje tvorevine ljudskih ruku, od svi iluzija ljudskog duha.Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.Više je ljudi pomrlo od jela i od pida, nego od gladi i od žedi.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.