Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.


boe-kako-me-sramota-ja-zbog-tebe-nisam-napravio-korak-a-ti-ih-napravila-milion
Đorđe balaševićbožekakomesramotajazbogtebenisamnapraviokoraktiihnapravilamilionbože kakokako meme jeje sramotaja zbogzbog tebetebe nisamnisam napravionapravio nini korakti sisi ihih napravilanapravila milionbože kako mekako me jeme je sramotaja zbog tebezbog tebe nisamtebe nisam napravionisam napravio ninapravio ni koraka ti siti si ihsi ih napravilaih napravila milionbože kako me jekako me je sramotaja zbog tebe nisamzbog tebe nisam napraviotebe nisam napravio ninisam napravio ni koraka ti si ihti si ih napravilasi ih napravila milionbože kako me je sramotaja zbog tebe nisam napraviozbog tebe nisam napravio nitebe nisam napravio ni koraka ti si ih napravilati si ih napravila milion

Žena koja te iskreno voli biće ljuta na tebe zbog milion stvari, ali te nikad neće ostaviti.Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe.Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrijediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe.Bože, objasni mi ovo – zašto jedem kada nisam gladna?!Morao sam da uklonim znanje kako bih napravio mesta verovanju.