Bodibilding je poput svakog drugog sporta. Ukoliko želite da uspete, morate se stoprocentno posvetiti treningu, ishrani i mentalnom pristupu. - Činija Citata

Bodibilding je poput svakog drugog sporta. Ukoliko želite da uspete, morate se stoprocentno posvetiti treningu, ishrani i mentalnom pristupu.


bodibilding-poput-svakog-drugog-sporta-ukoliko-elite-da-uspete-morate-se-stoprocentno-posvetiti-treningu-ishrani-i-mentalnom-pristupu
arnold Švarcenegerbodibildingpoputsvakogdrugogsportaukolikoželitedauspetemoratesestoprocentnoposvetititreninguishranimentalnompristupubodibilding jeje poputpoput svakogsvakog drugogdrugog sportaukoliko želiteželite dada uspetemorate sese stoprocentnostoprocentno posvetitiposvetiti treninguishrani ii mentalnommentalnom pristupubodibilding je poputje poput svakogpoput svakog drugogsvakog drugog sportaukoliko želite daželite da uspetemorate se stoprocentnose stoprocentno posvetitistoprocentno posvetiti treninguishrani i mentalnomi mentalnom pristupubodibilding je poput svakogje poput svakog drugogpoput svakog drugog sportaukoliko želite da uspetemorate se stoprocentno posvetitise stoprocentno posvetiti treninguishrani i mentalnom pristupubodibilding je poput svakog drugogje poput svakog drugog sportamorate se stoprocentno posvetiti treningu

Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi.Ako želite tražiti Istinu, morate ići van, daleko izvan ograničenja ljudskog uma i srca i tamo je pronaći – ta istina je u vama samima. Nije li jednostavnije da si za cilj postavite Život sam, umjesto da imate posrednike, gurue, koji Istinu neizbježno moraju prizemljiti i tako je iznevjeriti.Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Kada znate šta želite, i želite ga dovoljno snažno, pronaći ćete način da ga dobijete.Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom.