Bila sam kod psihijatra. On je nacrtao ovce i rekao mi da ih čuvam dok se ne vrati, pa je izašao napolje. Ja sam nacrtala ogradu i otišla kući xD


bila-sam-kod-psihijatra-on-nacrtao-ovce-i-rekao-mi-da-ih-uvam-dok-se-ne-vrati-pa-izaao-napolje-ja-sam-nacrtala-ogradu-i-oti-kui-xd
bilasamkodpsihijatraonnacrtaoovcerekaomidaihčuvamdoksenevratipaizaaonapoljejanacrtalaograduotilakućixdbila samsam kodkod psihijatraon jeje nacrtaonacrtao ovceovce ii rekaorekao mimi dada ihih čuvamčuvam dokdok sese nene vratipa jeje izašaoizašao napoljeja samsam nacrtalanacrtala ograduogradu ii otišlaotišla kućikući xdbila sam kodsam kod psihijatraon je nacrtaoje nacrtao ovcenacrtao ovce iovce i rekaoi rekao mirekao mi dami da ihda ih čuvamih čuvam dokčuvam dok sedok se nese ne vratipa je izašaoje izašao napoljeja sam nacrtalasam nacrtala ogradunacrtala ogradu iogradu i otišlai otišla kućiotišla kući xdbila sam kod psihijatraon je nacrtao ovceje nacrtao ovce inacrtao ovce i rekaoovce i rekao mii rekao mi darekao mi da ihmi da ih čuvamda ih čuvam dokih čuvam dok sečuvam dok se nedok se ne vratipa je izašao napoljeja sam nacrtala ogradusam nacrtala ogradu inacrtala ogradu i otišlaogradu i otišla kućii otišla kući xdon je nacrtao ovce ije nacrtao ovce i rekaonacrtao ovce i rekao miovce i rekao mi dai rekao mi da ihrekao mi da ih čuvammi da ih čuvam dokda ih čuvam dok seih čuvam dok se nečuvam dok se ne vratija sam nacrtala ogradu isam nacrtala ogradu i otišlanacrtala ogradu i otišla kućiogradu i otišla kući xd

Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.