Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima. - Činija Citata

Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.


bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
matija bećkovićbićetojedinigradkomeoduvekbiočimčuonjenoimeprenegotosreoznaovoleovećvekovimajedini gradgrad uu komekome sisi oduvekoduvek bioi čimčim sisi čuočuo njenonjeno imei prepre negonego štošto sije sreooduvek sije znaoznao ii voleovoleo većveć vekovimabiće to jedinijedini grad ugrad u komeu kome sikome si oduveksi oduvek bioi čim sičim si čuosi čuo njenočuo njeno imei pre negopre nego štonego što sišto si jesi je sreooduvek si jesi je znaoje znao iznao i voleoi voleo većvoleo već vekovimabiće to jedini gradjedini grad u komegrad u kome siu kome si oduvekkome si oduvek bioi čim si čuočim si čuo njenosi čuo njeno imei pre nego štopre nego što sinego što si ješto si je sreooduvek si je znaosi je znao ije znao i voleoznao i voleo veći voleo već vekovimabiće to jedini grad ujedini grad u kome sigrad u kome si oduveku kome si oduvek bioi čim si čuo njenočim si čuo njeno imei pre nego što sipre nego što si jenego što si je sreooduvek si je znao isi je znao i voleoje znao i voleo većznao i voleo već vekovima

Kad bi se spalio u ime gladnih prvo bi ti gladni rekli da si idiot: zašto si se spaljivao kad si bio sit?Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Izbor ti nikad nije bio jača strana, tebi su uvek ostajali škartovi, lujke, alkoholičarke, tabletomanke. Možda je to bilo sve što si mogao da dobiješ i možda si ti bio sve što su one mogle da dobiju.Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti.Pijanstvo je kao rano detinjstvo, svi se secaju kakav si bio i sta si radio – sem tebe! :D