Beznačajne reči, dugi pogledi i nesvesni osmejci povežu se u siguran most koji se sam gradi.


beznaajne-rei-dugi-pogledi-i-nesvesni-osmejci-poveu-se-u-siguran-most-koji-se-sam-gradi
ivo andrićbeznačajnerečidugipogledinesvesniosmejcipovežusesiguranmostkojisamgradibeznačajne rečidugi pogledipogledi ii nesvesninesvesni osmejciosmejci povežupovežu sese uu siguransiguran mostmost kojikoji sese samsam gradidugi pogledi ipogledi i nesvesnii nesvesni osmejcinesvesni osmejci povežuosmejci povežu sepovežu se use u siguranu siguran mostsiguran most kojimost koji sekoji se samse sam gradidugi pogledi i nesvesnipogledi i nesvesni osmejcii nesvesni osmejci povežunesvesni osmejci povežu seosmejci povežu se upovežu se u siguranse u siguran mostu siguran most kojisiguran most koji semost koji se samkoji se sam gradidugi pogledi i nesvesni osmejcipogledi i nesvesni osmejci povežui nesvesni osmejci povežu senesvesni osmejci povežu se uosmejci povežu se u siguranpovežu se u siguran mostse u siguran most kojiu siguran most koji sesiguran most koji se sammost koji se sam gradi

Duh je taj koji sebi gradi telo.Pesnik je čovek kao i svi, zidar koji gradi svoj zid: graditelj vrata i prozora.Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči.Ja sam gospodar neizgovorenih reči, ali sam rob izgovorenih.Nekad su pogledi bili čista hemija.Nisam siguran koji je moj poziv, ali želim da postojim zarad velikih ciljeva. Težim da budem najbolja osoba koja je ikada živela.