Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga.


bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga
paulo koeljobezobziračimesebavisvakičovjeknazemljiuvijekglavnaličnostistorijesvijetanaravnonijesvjesantogabez obziraobzira čimečime sese bavisvaki čovjekčovjek nana zemljizemlji uvijekuvijek jeje glavnaglavna ličnostličnost istorijeistorije svijetai naravnonije svjesansvjesan togabez obzira čimeobzira čime sečime se bavisvaki čovjek načovjek na zemljina zemlji uvijekzemlji uvijek jeuvijek je glavnaje glavna ličnostglavna ličnost istorijeličnost istorije svijetanije svjesan togabez obzira čime seobzira čime se bavisvaki čovjek na zemljičovjek na zemlji uvijekna zemlji uvijek jezemlji uvijek je glavnauvijek je glavna ličnostje glavna ličnost istorijeglavna ličnost istorije svijetabez obzira čime se bavisvaki čovjek na zemlji uvijekčovjek na zemlji uvijek jena zemlji uvijek je glavnazemlji uvijek je glavna ličnostuvijek je glavna ličnost istorijeje glavna ličnost istorije svijeta

U borbi tebe i svijeta, uvijek stani na stranu svijeta.Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Skoro svaki čovjek koji razvije neku ideju razrađuje je do tačke kada ona izgleda nemoguća i onda se obeshrabri. To nije mjesto na kome se treba postati obeshrabren.Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...Bez obzira kolko se trudio da je zadrzis, ne mozes da prkosis sudbini.