Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi. - Činija Citata

Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi.


anse-nikad-ne-pomau-onome-koji-ne-ume-da-pomogne-sam-sebi
sofokleŠansenikadnepomažuonomekojiumedapomognesamsebiŠanse nikadnikad nene pomažupomažu onomeonome kojikoji nene umeume dada pomognepomogne samsam sebiŠanse nikad nenikad ne pomažune pomažu onomepomažu onome kojionome koji nekoji ne umene ume daume da pomogneda pomogne sampomogne sam sebiŠanse nikad ne pomažunikad ne pomažu onomene pomažu onome kojipomažu onome koji neonome koji ne umekoji ne ume dane ume da pomogneume da pomogne samda pomogne sam sebiŠanse nikad ne pomažu onomenikad ne pomažu onome kojine pomažu onome koji nepomažu onome koji ne umeonome koji ne ume dakoji ne ume da pomognene ume da pomogne samume da pomogne sam sebi

Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi.Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati.Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Više vredi onaj koji ume slušati, nego onaj koji ume govoriti.