Šampioni nisu napravljeni u teretani. Šampioni su napravljeni od nečega što je duboko u njima – želje, sna, vizije. - Činija Citata

Šampioni nisu napravljeni u teretani. Šampioni su napravljeni od nečega što je duboko u njima – želje, sna, vizije.


ampioni-nisu-napravljeni-u-teretani-ampioni-su-napravljeni-od-neega-to-duboko-u-njima-elje-sna-vizije
muhamed aliŠampioninisunapravljeniteretanisuodnečegatodubokonjimaželjesnavizijeŠampioni nisunisu napravljeninapravljeni uu teretaniŠampioni susu napravljeninapravljeni odod nečeganečega štošto jeje dubokoduboko uu njimanjima –– željeŠampioni nisu napravljeninisu napravljeni unapravljeni u teretaniŠampioni su napravljenisu napravljeni odnapravljeni od nečegaod nečega štonečega što ješto je dubokoje duboko uduboko u njimau njima –njima – željeŠampioni nisu napravljeni unisu napravljeni u teretaniŠampioni su napravljeni odsu napravljeni od nečeganapravljeni od nečega štood nečega što jenečega što je dubokošto je duboko uje duboko u njimaduboko u njima –u njima – željeŠampioni nisu napravljeni u teretaniŠampioni su napravljeni od nečegasu napravljeni od nečega štonapravljeni od nečega što jeod nečega što je dubokonečega što je duboko ušto je duboko u njimaje duboko u njima –duboko u njima – želje

Obećanja i kora od pite napravljeni su da se prelome.Vrlina se ne sastoji toliko u uzdržavanju od poroka, koliko u nemanju želje za njima.Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Moje želje su bile maglovite i rasute, sad su sakupljene u jednom imenu, u jednom liku, stvarnijem i ljepšem od mašte.